หนังสือทั่วไป
350 หน้า : ภาพประกอบ

Excel 2000 / 2543

หนังสือทั่วไป
388 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
464 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
495 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
290 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างชัดเจนโดยเสนอแนะวิธีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมถึงการกำหนดค่านิยมขององค์กร (Core Value) การประเมินวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธืการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเทคนิคการแก้ปัญห
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างชัดเจนโดยเสนอแนะวิธีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมถึงการกำหนดค่านิยมขององค์กร (Core Value) การประเมินวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธืการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเทคนิคการแก้ปัญห
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ