Search results

1 results in 0.02s

หนังสือ

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างชัดเจนโดยเสนอแนะวิธีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมถึงการกำหนดค่านิยมขององค์กร (Core Value) การประเมินวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธืการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเทคนิคการแก้ปัญห
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างชัดเจนโดยเสนอแนะวิธีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมถึงการกำหนดค่านิยมขององค์กร (Core Value) การประเมินวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธืการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเทคนิคการแก้ปัญห