หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ตารางประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สาธารณรัฐอินเดีย
 • สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พระราชอาณาจักรลาว
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
หนังสือทั่วไป
328 หน้า ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 สภาพของการเมืองระหว่างประเทศ
 • ตอนที่ 2 บ่อเกิดแห่งกำลังอำนาจและนโยบายของประเทศ
 • ตอนที่ 3 ความพยายามที่จะจัดระเบียบให้กับการเมืองระหว่างประเทศ
 • ตอนที่ 4 พลังสำคัญในวงการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบัน
 • ตอนที่ 5 การเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต
หนังสือทั่วไป
213 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
480 หน้า
หนังสือทั่วไป
214 หน้า