หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ตำรวจกับการป้องกันอาชญากรรม
  • บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
  • บทที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการป้องกันอาชญากรรม
  • บทที่ 4 การป้องกันอาชญากรรมกับการพัฒนาระบบงานตำรวจ
  • บทที่ 5 การป้องกันอาชญากรรมกับสถาบันทางสังคม
  • บทส่งท้าย