หนังสือทั่วไป
168 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวกับการศึกษา
  • โครงสร้างของกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  • บทเฉพาะกาล
  • กฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามบทบัญญัติของพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • บรรณานุกรม
  • ภาคผนวก