Search results

1 results in 0.02s

หนังสือ

    สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชนเขตเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 245 คน โดยวิธีการใช้สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด และจำแนกในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และด้านขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยู่ในระดับมากที่สุด 2. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้านการประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทาง ให้เทศบาลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเปิดเข้าไปศึกษาข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชี้แจง อธิบายและบอกถึงรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ และสามารถกรอกรายละเอียดแบบแสดงรายการทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินให้เร็วขึ้น เพื่อประชาชนจะได้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชนเขตเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 245 คน โดยวิธีการใช้สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด และจำแนกในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และด้านขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยู่ในระดับมากที่สุด 2. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้านการประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทาง ให้เทศบาลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเปิดเข้าไปศึกษาข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชี้แจง อธิบายและบอกถึงรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ และสามารถกรอกรายละเอียดแบบแสดงรายการทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินให้เร็วขึ้น เพื่อประชาชนจะได้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
This thematic paper had the objectives as follows: 1) to study the tax collection of houses and lands of Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province; 2) to compare opinion of the people who had residences in Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province, classified to different genders, ages, levels of education, and occupations; and 3) to study the suggestions and solutions concerning the tax collection of houses and lands of Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province. The used research tools were questionnaires. The sample group were 245 people who had residences in Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province, sized by Taro Yamane’s formula. Specified Sampling was used in collected data. The used statistics were descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics including T-test and One-way ANOVA test. If differentiation was found, it was tested in a pare by mean of Scheffe and analyzed by computing The results of research were found as follows: 1. The people had opinion towards The tax collection of houses and lands of Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province, in the whole view of all 4 aspects in the highest level. Having been considered in each aspect, they were found that the Aspect of Public Relation and the Aspect of Service were in the higher level, the Aspect of Knowledge of People Concerning Tax of Houses and Lands and the Aspect of Stages in Paying Tax of Houses and Lands were in the highest level. 2. The results of hypothesis-test were found that the people, with different genders, ages, levels of education, and occupations, had indifferent opinion towards the tax collection of houses and lands of Cha-Am Municipality, Cha-am District, Phetchaburi Province. The people with different levels of education had different opinion towards the tax collection of houses and lands in the Aspect of Public Relation, in statistic significant average of 0.05. 3. The people had suggested some problems and solutions concerning the tax collection of houses and lands as follows: 1) Municipality authority should propagate the information about paying of tax via website and other online social media for the people to use for information; 2) Municipality personnel should suggest the people on how to fill the tax form correctly; and 3) Municipality personnel should declare the results of tax estimate as quickly as possible so that the tax payers could pay tax on time.