หนังสือทั่วไป
550 หน้า
หนังสือทั่วไป
257 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
 • บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค
 • บทที่ 5 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม.
หนังสือทั่วไป
324 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 2 ความแปรปรวนร่วมและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอย
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัย
 • บทที่ 5 โมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 6กการใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์ความถดถอยด้วย AMOS
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วย AMOS
 • บทที่ 9 โมเดลการวัด ปัจจัยเชิงยืนยัน
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS
หนังสือทั่วไป
524 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
631 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • ความสำคัญและขั้นตอนการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย
 • ประเภทของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การตรวจสอบความเชื่อถือได้
 • สถิติเชิงพรรณาที่ใช้งานวิจัย
 • การทดสอบสมมติฐานกับงานวิจัย
 • การวิเคราะห์ตัวแปร 1 ตัว
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัวขึ้นไป
หนังสือทั่วไป
398 หน้า