หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. + CD/1