หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ซ) 96 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.