หนังสือทั่วไป
349 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
620 หน้า : ภาพประกอบ