หนังสือทั่วไป
522 หน้า
หนังสือทั่วไป
253 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
327 หน้า ; 22 ซม.
    View TOC
TOC:
  • คำนำเสนอ จิตร ภูมิศักดิ์ นักคิดผู้มาก่อนกาลกับ บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย
  • บทบาททางวรรณคดีของพระมหามนตรี
  • โองการแช่งน้่ำ
  • โคลงห้า...มรดกทางวรรณคดีไทย
  • นิราศหนองคาย...วรรณคดีที่ถูกสั่งเผา
  • ภาคผนวก
  • ชีวิตและงานของปิกัสโส
หนังสือทั่วไป
288 หน้า
หนังสือทั่วไป
600 หน้า : ภาพประกอบ