หนังสือทั่วไป
23, 13, 97 หน้า : ภาพประกอบ
  สำนักพิมพ์เลี่ยงเซียงจัดพิมพ์ถวายแด่พระเถรานุเถระที่ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547
สำนักพิมพ์เลี่ยงเซียงจัดพิมพ์ถวายแด่พระเถรานุเถระที่ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547
หนังสือทั่วไป
47 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
123 หน้า
หนังสือทั่วไป
193 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
576 หน้า
หนังสือทั่วไป
700 หน้า : ภาพประกอบ
  ในงานฉลองครบ 84 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์1-5 ตุลาคม2521
Note: ในงานฉลองครบ 84 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์1-5 ตุลาคม2521
หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
496 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประวัติการจัดพิมพ์บทละครเรื่อง "เงาะป่า"
 • เรื่องควรรู้และการสอบชำระพระราชนิพนะบทละคร เงาะป่า
 • เพลงในบทละครเรื่อง เงาะป่า
 • พระราชนิพนธ์คำนำ
 • บอกรูปพวกเงาะโดยสังเขป
 • ภาษาก็อยซึ่งลงไว้ในบทกลอนนี้
 • ชื่อคนที่มีในเรื่อง
 • ตัวบทละคร
 • เรื่องที่ควรทราบก่อนอ่านต้นฉบับลายพระหัตถ์
 • ต้นฉบับบทละครเงาะป่าลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล
หนังสือทั่วไป
166 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
3 เล่ม : ภาพประกอบ