หนังสือทั่วไป
(8), 174 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
    View TOC
TOC:
  • คำนำ
  • 1 สถาปัตกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาทำไม อย่างไร ด้วยหลักฐานอะไร
  • 2 สันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
  • 3 สามลักษณะเฉพาะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
  • 4 คติพระอินทร์ : อุดมการณ์แห่งรัฐสมัยรัชกาลที่ 1
  • 5 "ศีลษะแผ่นดิน" ใน "มัชฌิฌประเทศ" กลาง "ชมพูทวีป"
  • 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ - บรรณานุกรม