หนังสือทั่วไป
202 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
151 หน้า ; 19 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ข้อคิดสำหรับบัณฑิต
  • บทที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตกับหน้าที่ต่อสังคม
  • บทที่ 3 คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา
  • บทที่ 4 คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตกับการทำงานในฐานะอื่น
  • บทที่ 5 คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตกับชีวิตส่วนตัว
หนังสือทั่วไป
350 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
78 หน้า