หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
    ประวัติศาสตร์ผ่านพระเครื่อง คติความเชื่อและพุทธพาณิชย์ ไม่เพียงมุ่งหวังที่จะทำความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของพระเครื่องเท่านั้น หากยังมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงคติความเชื่อในการจัดสร้างพระพิมพ์ตั้งแต่ยุคแรกจนกระทั่งกลายมาเป็นพระเครื่องในยุคปัจจุบัน รูปแบบของพระเครื่องและกระบวนการที่ทำ
ประวัติศาสตร์ผ่านพระเครื่อง คติความเชื่อและพุทธพาณิชย์ ไม่เพียงมุ่งหวังที่จะทำความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของพระเครื่องเท่านั้น หากยังมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงคติความเชื่อในการจัดสร้างพระพิมพ์ตั้งแต่ยุคแรกจนกระทั่งกลายมาเป็นพระเครื่องในยุคปัจจุบัน รูปแบบของพระเครื่องและกระบวนการที่ทำ
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.