Search results

5 results in 0.02s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การบริหารการพัฒนา
 • บทที่ 2 พัฒนาการขององค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
 • บทที่ 3 สภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนา
 • บทที่ 4 การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาการบริหาร
 • บทที่ 5 การบริหารกับการพัฒนาที่เน้นการบริหารโครงการพัฒนา
 • บทที่ 6 การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • บทที่ 7 การบริหารการพัฒนาที่น้นการพัฒนาสังคม
 • บทที่ 8 การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาทางการเมือง
 • บทที่ 9 การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาเมือง
 • บทที่ 10 การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาชนบท
 • บทที่ 11 การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
 • บทที่ 12 การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 • บทที่ 13 การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย
 • บทที่ 14 ข้อสรุปและข้อสังเกต