หนังสือทั่วไป
358 หน้า
    หนังสือชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทสารคดี ปี 2537
Note: หนังสือชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทสารคดี ปี 2537
หนังสือทั่วไป
358 หน้า