หนังสือทั่วไป
xxiii, 370 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
xl, 283 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 กรอบแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 3 ระเบียบวิธรวิจัย
 • บทที่ 4 ผลการศึกษา
 • บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
424 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ธรรมาภิบาล : ความหมาย ประโยชน์และทิศทาง
 • บทที่ 2 หลักสำนึกรับผิดชอบ
 • บทที่ 3 หลักนิติธรรม
 • บทที่ 4 หลักการมีส่วนร่วม
 • บทที่ 5 หลักความโปร่งใส
 • บทที่ 6 หลักความคุ้มค่า
 • บทที่ 7 หลักคุณธรรม ศาสตราจารย์
หนังสือทั่วไป
226 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 รูปแบบการเลือกตั้งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • บทที่ 2 การเลือกตั้งทั่วไป 2559
 • บทที่ 3 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
 • บทที่ 4 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • บทที่ 5 บทเรียนจากการเลือกตั้งของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์