หนังสือทั่วไป
159 หน้า
หนังสือทั่วไป
273 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
309 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า
หนังสือทั่วไป
325 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ปรัชญาการเมือง
 • บทที่ 1 เพลโต
 • บทที่ 2 อาริสโตเติล
 • บทที่ 3 มาคิอาเวลลี
 • บทที่ 4 ทอมัส ฮอบส์
 • บทที่ 5 ฌอง ฌาค รุสโซ
 • บทที่ 6 คาร์ล มากซ์
 • บทที่ 7 ปรัชญาการเมืองโบราณกับทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ : ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง
หนังสือทั่วไป
282 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • ภาคหนึ่ง ปรัชญาการเมือง
 • บทที่ 1 เปลโต้
 • บทที่ 2 อาริสโตเติล
 • บทที่ 3 มาคิอาเวลลี - บทที่ 4 โธมัส ฮอบส์
 • บทที่ 5 จัง จากส์ รุสโซ
 • บทที่ 6 คาร์ล มาร์กซ์
 • ภาคสอง ทฤษฎีการเมือง
 • บทที่ 7 ปรัชญา ทฤษฎีและศาสตร์ทางการเมือง
 • บทที่ 8 ปรัชญากับทฤษฎีการเมือง
 • บทที่ 9 ทฤษฎีการเมืองสำคัญๆ
 • บทที่ 10 ทฤษฎีในการเมืองเปรียบเทียบและการเมืองระหว่างประเทศ
 • บทที่ 11 ปรัชญา ทฤษฎีกับการเมืองไทย
หนังสือทั่วไป
360 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
303 หน้า
หนังสือทั่วไป
302 หน้า