Search results

2 results in 0.03s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กระบวนการแปล
 • บทที่ 2 การแปลประโยคภาษาอังกฤษ
 • บทที่ 3 การแปลประโยคภาษาไทยเป็นอังกฤษ
 • บทที่ 4 การแปลข้อความภาษาไทยเป็นอังกฤษ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กระบวนการแปล
 • บทที่ 2 การแปลประโยคภาษาอังกฤษ
 • บทที่ 3 การแปลประโยคภาษาไทยเป็นอังกฤษ
 • บทที่ 4 การแปลข้อความภาษาไทยเป็นอังกฤษ