หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กระบวนการแปล
 • บทที่ 2 การแปลประโยคภาษาอังกฤษ
 • บทที่ 3 การแปลประโยคภาษาไทยเป็นอังกฤษ
 • บทที่ 4 การแปลข้อความภาษาไทยเป็นอังกฤษ
หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กระบวนการแปล
 • บทที่ 2 การแปลประโยคภาษาอังกฤษ
 • บทที่ 3 การแปลประโยคภาษาไทยเป็นอังกฤษ
 • บทที่ 4 การแปลข้อความภาษาไทยเป็นอังกฤษ