หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
210 หน้า ; 27 ซม.