Search results

2 results in 0.01s

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 ชาติไท
 • ตอนที่ 2 วิธีนักศุภมาสของไท
 • ตอนที่ 3 พงศาวดารไทเมา หรือไทหลวง
 • ตอนที่ 4 พงศาวไทยแสนหวี
 • ตอนที่ 5 เรื่องราชอาณาจักรไทต่าง ๆ
 • ตอนที่ 6 อาการเลี้ยงชีพ บ้านเมือง และการปกครองของไทใหญ่
 • ตอนที่ 7 อังกฤษครอบครองหัวเมืองไทใหญ่
 • ตอนที่ 8 อังกฤษจัดราชการปกครองหัวเมืองไทใหญ่
 • ตอนที่ 9 ศาสนาและอย่างธรรมเนียมไทใหญ่