หนังสือทั่วไป
366 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 ชาติไท
 • ตอนที่ 2 วิธีนักศุภมาสของไท
 • ตอนที่ 3 พงศาวดารไทเมา หรือไทหลวง
 • ตอนที่ 4 พงศาวไทยแสนหวี
 • ตอนที่ 5 เรื่องราชอาณาจักรไทต่าง ๆ
 • ตอนที่ 6 อาการเลี้ยงชีพ บ้านเมือง และการปกครองของไทใหญ่
 • ตอนที่ 7 อังกฤษครอบครองหัวเมืองไทใหญ่
 • ตอนที่ 8 อังกฤษจัดราชการปกครองหัวเมืองไทใหญ่
 • ตอนที่ 9 ศาสนาและอย่างธรรมเนียมไทใหญ่
หนังสือทั่วไป
1136 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.