หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. บทนำ
 • 2. การสื่อทางวิชาการ
 • 3. การจัดการข้อมูลวิจัย
 • 4. การเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี
 • 5. คลังสารสนเทศดิจิทัลและห้องสมุดดิจิทัล
 • 6. มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล
 • 7. ตัวบ่งชี้ถาวร
 • 8. เครื่องมือวัดผลกระทบของการสื่อสารทางวิชาการ
 • 9. บทสรุป