หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.