นวนิยาย
172 หน้า
สารนิพนธ์
ฒ, 138 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. บทนำ
 • 2. การสื่อทางวิชาการ
 • 3. การจัดการข้อมูลวิจัย
 • 4. การเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี
 • 5. คลังสารสนเทศดิจิทัลและห้องสมุดดิจิทัล
 • 6. มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล
 • 7. ตัวบ่งชี้ถาวร
 • 8. เครื่องมือวัดผลกระทบของการสื่อสารทางวิชาการ
 • 9. บทสรุป
หนังสือทั่วไป
195 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ
สารนิพนธ์
(ก-ด) 148 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
สารนิพนธ์
(ก-ฒ), 115 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
133 หน้า
นวนิยาย
256 หน้า
หนังสือทั่วไป
90 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่, แผนผัง, ตาราง
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.