หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.