หนังสือทั่วไป
162 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
162 หน้า
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
145 หน้า ; 26 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ข้อความทั่วไป
  • บทที่ 2 พุทธปรัชญา
  • บทที่ 3 เบอร์ทรันด์ อาร์เธอร์ วิลเลียม รัสเซลล์
  • บทที่ 4 เอดมุนด์ ฮุสเซิร์ล
  • บทที่ 5 เปรียบเทียบทฤษฎีความรู้ในพระพุทธศาสนากับทฤษฎีความรู้ของเบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ และเอดมุนด์ ฮุสเซิร์ล
  • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
306 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
186 หน้า

ปรัชญา / 2541

หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
188 หน้า
หนังสือทั่วไป
197 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
156หน้า
หนังสือทั่วไป
180 หน้า ; 21 ซม.