Search results

1 results in 0.01s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การศึกษาวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 มนุษย์กับการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 5 แรงจูงใจและพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 พฤติกรรมการซื้อบริการของนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 การทำนายอุปนิสัยจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 11 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 ธุรกิจท่องเที่ยวกับการวางแผนการตลาดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 13 แนวโน้มของจำนวนและพฟติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต
 • บทที่ 14 การติดต่อสื่อสารเพื่อจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 15 การตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้วยบริการทีมีคุณภาพ