หนังสือทั่วไป
450 หน้า แผนที่
หนังสือทั่วไป
328 หน้า
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 ขอบข่ายการศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 การกำหนดความต้องการของงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 การสรรหาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 5 การคัดเลือกบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 การสร้างวินัยการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 การประเมินผลพนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การธำรงรักษาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 11 การพ้นจากงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 การบริหารค่าตอบแทนบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 14 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 การกำหนดปัญหาและการตั้งหัวเรื่องของการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 5 การตั้งสมมติฐานและการกำหนดตัวแปรของปัญหาการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 การออกแบบการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 การจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บที่ 9 การตีความผล การสรุปผล การอภิปรายผลและการให้ข้อเสนอแนะการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การเขียนโครงร่างการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการดำเนินงานภาคสนาม
 • บทที่ 11 การเขียนรายงานการวิจัยทางการท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 องค์ประกอบและประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 • บทที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
 • บทที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม
 • บทที่ 6 แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของประเทศไทย
 • บทที่ 7 แหล่งท่องเที่ยวชายแดนของประเทศไทย
 • บทที่ 8 การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 ขีดความสามารถการรองรับของพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดอันดับความเร่งด่วนในการพัฒนา
 • บทที่ 11 การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว