หนังสือทั่วไป
281 หน้า : แผนภูมิ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 การจัดการด้านการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • ลบทที่ 5 การวางแผนทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 การกำหนดวัตถุประสงค์ การแบ่งส่วนตลาด และการเลือกตลาดเป้าหมายทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 การกำหนดตำแหน่งการแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การกำหนดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 11 การกำหนดการส่งเสริมตลาดอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 การจัดทำแผนทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 13 การปฏิบัติตามแผนการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 14 การประเมินผลแผนการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 ขอบข่ายการศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 การกำหนดความต้องการของงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 การสรรหาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 5 การคัดเลือกบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 การสร้างวินัยการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 การประเมินผลพนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การธำรงรักษาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 11 การพ้นจากงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 การบริหารค่าตอบแทนบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 14 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
450 หน้า แผนที่
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 องค์ประกอบและประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 • บทที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
 • บทที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม
 • บทที่ 6 แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของประเทศไทย
 • บทที่ 7 แหล่งท่องเที่ยวชายแดนของประเทศไทย
 • บทที่ 8 การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 ขีดความสามารถการรองรับของพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดอันดับความเร่งด่วนในการพัฒนา
 • บทที่ 11 การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
328 หน้า