หนังสือทั่วไป
261 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
263 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
58 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
หนังสือทั่วไป
450 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
318 หน้า ; 29 ซม.