งานวิจัย
157 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  • บทที่ 2 การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห์
  • บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์
  • บทที่ 5 สรุปผลอภิปรายและข้อสเนอแนะ