หนังสือทั่วไป
136 หน้า
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 2546
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 2546
งานวิจัย
(ก-ฌ) 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.