หนังสือทั่วไป
624 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
470 หน้า
หนังสือทั่วไป
471 หน้า
    วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (หมวดบันเทิงคดี)
วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (หมวดบันเทิงคดี)
หนังสืออ้างอิง
316 หน้า : ภาพประกอบ ; 31 ซม.