หนังสือทั่วไป
109 หน้า
หนังสือทั่วไป
107 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
    พิมพ์ถวายสักการบูชาแด่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 27พ.ค.2538
Note: พิมพ์ถวายสักการบูชาแด่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 27พ.ค.2538
หนังสือทั่วไป
97 หน้า
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
63 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
459 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
27 หน้า
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนา พระสาสนโสภณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้ดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 5 ธันวาคม 2552
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนา พระสาสนโสภณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้ดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 5 ธันวาคม 2552
หนังสือทั่วไป
544 หน้า
หนังสือทั่วไป
84 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
27 หน้า ; 19 ซม.