วิทยานิพนธ์
213 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.บ)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2542
Note: ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.บ)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2542
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.