วิทยานิพนธ์
(ช), 220 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2545
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2545
งานวิจัย
(ก-ช) 58 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557
Note: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557
หนังสือทั่วไป
84 หน้า : ตาราง
    รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2546
Note: รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2546
หนังสือทั่วไป
254 หน้า