หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์มุทิตาสักการะในวโรกาสรับพระราชทานสถาปนา-เลื่อนสมณศักดิ์
Note: พิมพ์มุทิตาสักการะในวโรกาสรับพระราชทานสถาปนา-เลื่อนสมณศักดิ์
หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์ในงานแสดงมุทิตาสักการะ พระธรรมโกศาจารย์ ในวโรกาสรับพระราชทานสถาปนา-เลื่อนสมณศักดิ์
Note: พิมพ์ในงานแสดงมุทิตาสักการะ พระธรรมโกศาจารย์ ในวโรกาสรับพระราชทานสถาปนา-เลื่อนสมณศักดิ์