Search results

2 results in 0.01s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
 • ขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
 • การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาท้องถิ่น
 • ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
 • กรณีศึกษาการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาในต่างประเทศ
 • กรณีศึกษาการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาในประเทศไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
 • ขั้นตอนการออกแบบบริการสาธารณะ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้สนกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
 • การสร้างการมีส่วนร่วมกระบวนการร่วมรังสรรค์ (co-creation) และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำกระบวนการ
 • การถอดบทเรียนจากการออกแบบบริหารสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • แนวทาง ปัจจัยสู่ความสำเร็จ และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น