Search results

1 results in 0.01s

หนังสือ

    View TOC
TOC:
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล
  • จินตภาพและสาระสำคัญจากหนังสือ Genessis และ Exodus
  • อิทธิพลของ Genesis ในงานเขียนของคริสโตเฟอร์ มาร์โลว์, แมรี เชลลีย์ และนาทาเนียล ฮอว์ทอร์น
  • อิทธิพลของ Exodus ในงานเขียนของ มาร์ก ทเวน