Search results

4 results in 0.02s

หนังสือ

    ราย 6 เดือน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
ราย 6 เดือน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
หนังสือ

    ราย 6 เดือน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553
ราย 6 เดือน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553
หนังสือ

หนังสือ

    View TOC
TOC:
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล
  • จินตภาพและสาระสำคัญจากหนังสือ Genessis และ Exodus
  • อิทธิพลของ Genesis ในงานเขียนของคริสโตเฟอร์ มาร์โลว์, แมรี เชลลีย์ และนาทาเนียล ฮอว์ทอร์น
  • อิทธิพลของ Exodus ในงานเขียนของ มาร์ก ทเวน