หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ตาราง ; 27 ซม.
วารสาร
346 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 50 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 50 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • ความหลากหลายทางนิเวศวัฒนธรรมบางปลาสร้อย : ฐานรากและภูมิพลังของจังหวัดชลบุรี
 • แนวทางการสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีแก่ผู้เรียนชาวไทย : กรณีฮันจา (ตัวอักษรจีนในภาษาเกาหลี)
 • ความต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี
 • เสน่ห์ปลายจวัก ผัว (ฝรั่ง) รัก ผัว (ฝรั่ง) หลง : การปรุงแต่งตัวตนของผู้หญิงไทยในวิถีการดำเนินชีวิตคู่ต่างวัฒนธรรม
 • ฉะเชิงเทรา : เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งลุ่มน้ำบางปะกง (พ.ศ. 2398-2554)
 • ความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
 • อิทธิพลของชนิดบทความต่อความเข้าใจในการอ่านบทความภาษาฝรั่งเศส
 • แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
 • ปัญหาในการสื่อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานในสถาบันการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
 • จริยธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชา : กรณีศึกษาชุมชนชานเมือง ในจังหวัดปทุมธานี
 • เจตคติของประชาชนต่อการเห็นคุณค่าและความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดในจังหวัดตราด
 • ไตรภูมิพระร่วงและจารคกวัดป่ามะม่วง : ลักษณะร่วมด้านเนื้อหาและการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
 • พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคยุคดิจิทัลเกี่ยวกับแบรนด์สมาร์ทโฟนในห้องมาบุญครองบนเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
 • การปรับตัวจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคใต้
วารสาร
370 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 51 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 51 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • การพัฒนาฐานความรู้ด้านทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับปริญญาตรี
 • กลยุทธ์การใช้สื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
 • อิทธิพลของศักยภาพในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเองและการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่ความพร้อมในการทำงานหลังเกษยณของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
 • เรื่องเล่าที่ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมิพลอดุลยเดช : การศึกษาในฐานะสีณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 • กระบวนการสร้างนักประชาสัมพันธ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
 • การเปรียบเทียบกลวิธีการสร้างคำเรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมัย
 • กระบวนการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนในพืนที่ตำบลสะเอียย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 • การใช้บริการฝากครรภ์และการคลอดของแรงงานข้ามชาติหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
 • การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับคำยืมภาษาสันสกฤต
 • "ความรัก" ในบทละครเรื่องแฟดเดรอะ ของราชีน
 • แนวทางการปรับปรุงนิทรรศการเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ชอง ในชุดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ความขัดแย้งจากโครงการอันเนื่องจากนโยบายของรัฐ จังหวัดชลบุรี
 • กราวใน กราวนอก : ประวัติและลักษณะเฉพาะทางดนตรี
 • พลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2498-2560)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่ 3-6
 • การแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
วารสาร
361 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 52 กันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 52 กันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื้นย้านในการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาสุขภาพในชุมชนจังหวัดเลย
 • การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุในวัดเขตตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 • การนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของสตรีในสังคมไทยผ่านตัวละครเอกหญิงในบทละครรัชกาลที่ 6
 • รูปแบบการสื่อสารและการรับรู้อัตลักษณ์ของคนมอญข้ามถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
 • การบ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชนแอโก๋-แสนคำลือ ด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา
 • การกำหนดภาพอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • การสังเคราะห์คุณลักษณะของนักสื่อสารมวลชนดิจิทัลตามกรอบสมรรถนะบุคคล
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการจ้างแรงงานชาวเมียนมาร์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
 • การประเมินมูลค่าสินค้าสาธารณะของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติโดยวิธี CVM
 • การศึกษาปัจจับของนิสิตมหาวิทยาลัยในการสวมหมวกนิรภัย
 • จังหวะการพูดของเด็กไทยช่วงอายุ 5-7 ปี
 • บทบาทของพระสงฆ์ในการเสิรมสร้างสุขภาวะของประชาชน กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี
 • ผลกระทบของภาวะผู้นำต่อสมรรถนะหลักในการทำงาน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
 • ตำนานสร้างโลกของกลุ่มชนชาติไทจ้วง : โลกทัศน์ ความเชื่อ และพิธีกรรม
 • จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในชินโต
วารสาร
327 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • การสื่อสารแนวคิดวิถีพุทธของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ลักษณะวิธีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธ ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
 • The Study of Guideline and Identifying Key ideas Based upon Buddha-Dharma for Development of th eYouths in th eJuvenile Observation and Pretection Centre
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลิง
 • ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 • การจัดการชิ้นงานที่มาจากพลเมืองในข่าวของสื่อมวลชน
 • พลังของสื่อสังคมกับการชับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่
 • มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ : โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา
 • ความเชื่อและโลกทัศน์ในชุมชนแม่ใสผ่านวรรณกรมมุขปาฐะ
 • พลังกลุ่มไร้สังกัดในสังคมไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่แบบไร้องค์กรนำ
 • การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคนเองของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา
 • การจัดการแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติภายใต้กรอบกฎหมายแห่งประเทศไทย
 • พฟติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • Children's Oppression in Roald Dahl's Children's Literature
วารสาร
350 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 54 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 54 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
TOC:
 • ความพลิกผันของดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการโฆษณาขององค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
 • การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อพฤติรกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ
 • ความพึงพอใจของสื่อมวลชนที่มีต่อเครื่องมือด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • พิธีไหว้ครู : ดนตรีและคติความเชื่อที่แฝงอยู่ของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์
 • การใช้สื่อใหม่เพื่อนันทนาการด้านกีฬาฟุุตบอลกับการรับรู้ความสัมพันธ์ทางสังคมของแฟนบอลผู้สูงอายุสโมสรชลบุรี เอฟซี
 • วัฒนธรรมสร้างสรรค์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
 • ทางออกความขัดแย้งและผลการปฏิบัติงานจากการขับเคลื่อนโดยการบริหารองค์กรในมิติด้านโครงสร้าง การสื่อสารและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้โดยมีกลุ่มอายุเอ็มและเอ็กซ์เป็นตัวแปรกำกับ
 • ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตชาวกัมพูชา มหาวิทยาลัยบูรพา : ศึกษากรณีการใช้คำและการสร้างประโยค
 • พฤติกรรมเชิงลึกของนิสิตมหาวิทยาลัยในการสวมหมวกนิรภัย
 • อุดมการณ์ทางเพศในพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1-2 : การวิเคราะวาทกรรมเชิงวิพากษ์
 • การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • "รักระหว่างรบในทวิภพ" องค์ประกอบอันนำไปสู่วรรณกรรมแนวโรมานซ์อิงประวัติศาสตร์
 • คติความเชื่อเรื่องพระร่วงในสังคมไทย : บทบาทและการดำรงอยู่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา