วารสาร
184 หน้า : ภาพประกอบ
วารสาร
250 หน้า
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบ
    รวมบทความทางวิชาการ คณะดบราณคดีปี 2554 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2554) เรื่องภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
รวมบทความทางวิชาการ คณะดบราณคดีปี 2554 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2554) เรื่องภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
วารสาร
297 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
317 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
323 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ
    ปีที่ 5 ฉบับที่1(มกราคม-มิถุนายน) 2549
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่1(มกราคม-มิถุนายน) 2549
หนังสือทั่วไป
242 หน้า : ภาพประกอบ
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
121 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
218 หน้า : ภาพประกอบ