หนังสือทั่วไป
226 หน้า : ภาพประกอบสี
วิทยานิพนธ์
ก-ฌ, 68 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
592 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
350 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
612 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
125 หน้า

ลูกไพร / 2545

นวนิยาย
419 หน้า
นวนิยาย
212 หน้า
นวนิยาย
161 หน้า
นวนิยาย
187 หน้า
นวนิยาย
268 หน้า