งานวิจัย
102 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  รายงานการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556
Note: รายงานการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556
หนังสือทั่วไป
108 หน้า ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 โลกและชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท
 • บทที่ 2 มนุษย์พุทธปรัชญาเถรวาท
 • บทที่ 3 ปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท
 • บทที่ 4 กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
 • บทที่ 5 สังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท
 • บทที่ 6 ไตรลักษณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท
 • บทที่ 7 นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท
หนังสือทั่วไป
287 หน้า