Search results

1 results in 0.01s

หนังสือ

    View TOC
TOC:
  • บทนำ
  • ระเบียบวิธีสถิติ
  • กรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดประชาธิปไตยและเกณฑ์การคำนวนคะแนน
  • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ปี พ.ศ. 2562
  • ผลการประเมินตัวชี้วัดประชาธิปไตย เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561-2562