หนังสือทั่วไป
1,150 หน้า, 2 เล่ม
หนังสือทั่วไป
507 หน้า
หนังสือทั่วไป
1060 หน้า
หนังสือทั่วไป
515 หน้า
    ชุดอารยธรรมตะวันออก
ชุดอารยธรรมตะวันออก
หนังสือทั่วไป
1104 หน้า
    ชุดอารยธรรมตะวันออก
ชุดอารยธรรมตะวันออก
หนังสือทั่วไป
(5), 104 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1053 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1,488 หน้า
หนังสืออ้างอิง
175 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1,544 หน้า : ภาพประกอบ (สี และขาวดำ) ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
947 หน้า
หนังสืออ้างอิง
972 หน้า