Search results

8 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนร่วมสมัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • Dumb Crambo (ละครปริศนา) พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วรรณกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๗ : การตอบสนองรสนิยมของชนชั้นกลาง
 • แนวคิดเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในนวนิยายของ "บุญเหลือ"
 • วิสัยทัศน์เรื่องผู้หญิงในนวนิยาย ของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
 • ๕๐ ปีบนถนนสายวรรณกรรมของ ก.สุรางคนางค์
 • หลากชีวิตในหลายชีวิตของคึกฤทธิ์ ปราโมช
 • เมืองนิมิตร หรือความฝันของนักอุดมคติ
 • เมืองนิมิตรของมาลัย ชูพินิจ
 • ลีลาภาษาในวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
 • ร้อยภาษามาสู่จึงรู้เพลง
 • รู้จักวรรณกรรมอาเซียนร่วมสมัย
 • สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย
 • บันทึกวาระการเผยแพร่
 • ประวัติผู้เขียน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สุนทรียภาพแห่งชีวิต : คุณค่าทางวิจิตรศิลป์
 • สุนทรียรสในบทกวี
 • มนุษย์กับวรรณกรรม
 • ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับศิลปะ
 • วรรณคดีไทยที่ครูไทยควรซาบซึ้ง
 • ความรักและความตายในลิลิตพระลอ
 • สามัคคีเภิคำฉันท์เกือยจะเป็นสามัคคีเภทในวงวรรณกรรม
 • การสร้างนิสัยรักการอ่าน
 • บันทึกการเผยแพร่บทความ
 • ประวัติผู้เขียน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • รามเกียรติ์ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
 • บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี : เอกลักษณ์และจุดเด่น
 • บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และบทเบ็ดเตล็ดเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เรื่องพระราม วรรณคดีของลาวในไทย
 • โอกาสใหม่ของนวนิยายร่วมสมัยในสังคมไทย 4.0
 • จ่าง แซ่ตั้ง กวีผู้วาดภาพด้วยตัวอักษร
 • บทกวีการเมืองของจ่าง แซ่ตั้ง
 • บันทึกวาระการเผยแพร่บทความ