เรื่องสั้น
127 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
271หน้า

ลมแล้ง / 2546

เรื่องสั้น
136 หน้า : ภาพประกอบ